Verifikimi i dokumenteve - Verification of documents - Verifikacija dokumenata

Mesazh informues

Ky modul shërben për verifikimin e vlefshmëris së dokumenteve të lëshuar nga Universiteti "Fehmi Agani" Gjakovë. - This module serves to verify the validity of documents issued by the University "Fehmi Agani" Gjakova. - Ovaj modul služi za proveru valjanosti dokumenata izdatih od strane Univerziteta "Fehmi Agani" Gjakova.

Kërko me numër të barkodit për dokumente dhe me numër personal për diplomë.